Ana sayfa
Twitter
Basında Biz
Nöbetçi Eczaneler
Yukarı çık
E-Belediye
Kent Haritası
Yöresel
Kültür Yaşam

YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 17.01.2022 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Gönderi Görseli

YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 17 OCAK 2022 TARİHLİ  OCAK AYI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA AİT ZABIT ÖZETİ

Karar No 10: İlçemizde 06.02.2022 tarihinde yapılması planlanan 36. Geleneksel Deve Güreşi etkinliği ve giderlerinin belirlenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Meclisimizin 17.01.2022 tarihli olağanüstü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 11: İlçemizde 06.02.2022 tarihinde yapılması planlanan 36. Geleneksel Deve Güreşi etkinliği ve giderlerinin belirlenmesi konusu Belediye Meclisinin 17.01.2022 tarih ve 10 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonunan havale edilmiş olup konunun görüşülmesi için 17.01.2022 tarihinde toplanmıştır.

Ülke ve bölgemiz kültüründe önemli bir yer tutan değerlerimizden olan Geleneksel Deve Güreşlerinin gelecek nesillere aktarılması, yaşatılması, sevdirilmesi ve daha geniş kittelere yaygınlaştırılması amacıyla; 06 Şubat 2022 tarihinde gerçeklestirilmesi planlanan “36. Geleneksel Deve Güreşi Etkinliği” için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. ve 75. maddeleri kapsamında Yenipazar Deve Güreşleri ve Devecilik Kültürü Derneği Başkanlığı ile işbirliği yapılması ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (c) bendi uyarınca mahallin en büyük mülki İdare Amirinin izninin alınmasından sonra Yenipazar Belediyesi olarak vergi, resim, harç, stopaj vb. kesintiler hariç olmak üzere net 100.000,00(Yüzbin) TL. maddi destek olunması, yapılacak giderlerin Yenipazar Belediyesi Bütçesinin ilgili Harcama Kaleminden karşılanması Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, oybirliği ile uygun görülmüstür.

Komisyon raporunun geldiği şekliyle kabul edilmesine ve  5393 Sayılı Belediye Kanunu 75/c “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” c) (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir” maddesi gereği Valilik Oluru alınmak üzere meclis kararının Aydın Valiliğine gönderilmesine, Meclisimizin 17.01.2022 tarihli olağanüstü oturumunda oy birliği ile karar verildi.

M.Yüsran ERDEN

Belediye Başkanı