Ana sayfa
Twitter
Basında Biz
Nöbetçi Eczaneler
Yukarı çık
E-Belediye
Kent Haritası
Yöresel
Kültür Yaşam

YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07 OCAK 2021 TARİHLİ OCAK AYI TOPLANTISINA AİT ZABIT ÖZETİ

Gönderi Görseli
Karar No 1: Yenipazar Belediye Meclisinin 03/12/2020 tarihli toplantısına ait zabıt özetinin
kabul edilmesine, Meclisimizin 07.01.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile kabul edildi.
Karar No 2: Belediye Meclisinin 2021 yılında yapacağı aylık toplantıların, her ayın ilk mesai
günü, Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına, ayrıca 2021 yılı için meclis tatilinin
yapılmamasına Meclisimizin 07.01.2021 tarihinde yapılan oturumda oy birliği ile karar
verildi.
Karar No 3: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32 maddesi gereği 2021 mali yılı içinde
Belediye Meclis, Denetim ve İhtisas Komisyon Üyelerine yapılacak “huzur hakkı” ücretinin
belirlenmesi konusunun Meclisimizce görüşülmesi neticesinde; 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 32.maddesinde, “Meclis Başkan ve Üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına
katıldıkları her gün için, 39 madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt
ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda
huzur hakkı ödenir.” denildiğinden 2021 Yılında Belediyemiz Meclis Başkan ve üyeleri ile
komisyon toplantılarına katılan ihtisas komisyonu üyelerine brüt 151,57 TL. huzur hakkı
ödenmesine Meclisimizin 07.01.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.
Karar No 4: İlknur KARADUMAN, Süleyman ALTINKAYA ve İsmail ÜNSAL’ın Denetim
Komisyonu üyesi olarak 2021 yılında 1 (bir) yıllığına görev yapmalarına Meclisimizin
07.01.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.
Karar No 5: Belediyemizde görev yapan Zabıta memurlarına ve Zabıtada görevli gece nöbeti
tutan personele 2021 Mali yılında ödenmesi gereken fazla mesai ücretinin İçişleri
Bakanlığından gelen fazla çalışma ücreti genelgesine göre ödenmesine Meclisimizin
07.01.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.
Karar No 6: Belediyemizin icra daireleri ve çeşitli mahkemelerde yapılması gereken hukuk
işleri ve adli davalarının takibi için 2021 Mali yılı içerisinde 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 49 Maddesi ve Avukatlık kanununun 35 maddesi gereğince çalışması uygun
görülen kısmi zamanlı sözleşmeli Avukata, 2021 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde
“Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına
Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti” hanesinde belirtilen 3.405,00TL’nin ödenmesine
Meclisimizin 07.01.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.
Karar No 7: Belediyemizde 2021 yılı içerisinde, Fen İşleri Müdürlüğünde işlerin yoğunluğu
ve personel yetersizliği nedeni ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 maddesinin 3 fıkrası
gereğince çalışması uygun görülen tam zamanlı sözleşmeli Teknikere, 2.825,90
(İkibinsekizyüzyirmibeş,doksankuruş) TL net ücret + Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol
Genel Müdürlüğünce belirlenen II sayılı cetvelde belirtilen ek ödeme tutarının ilave
edilmesiyle oluşacak aylık ücretin ödenmesine Meclisimizin 07.01.2021 tarihli oturumunda
oy birliği ile karar verildi.
Karar No 8: Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çulhan Mah. 102 ada 1 parselde bulunan
1.521,63m² arsanın Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından 2020 yılı proje teklif çağrısı ile
ilan edilen “Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı”
kapsamında yem ve tarımsal ürün deposu inşa etmek amacıyla S.S.Çulhan-Alhan Köyleri

Tarımsal Kalkınma Kooperatifine, GEKA’ya sundukları projenin ajans tarafından kabulü ve
gerçekleşmesi halinde bedelsiz olarak 10 yıllığına tahsis edilmesine ve tahsisin onay alınmak
üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesine Meclisimizin 07.01.2021 tarihli
oturumunda oy birliği ile karar verildi.
Karar No 9: Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yeni Mah. 303 ada 9 parsel içindeki 45-Z-12
Nolu dükkanın 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/6 ve 18/1-e maddelerine göre Yenipazar
Efeleri Yaşatma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğine bedelsiz olarak 3 yıllığına tahsis
edilmesine ve tahsisin onay alınmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesine
Meclisimizin 07.01.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.
Karar No 10: Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çarşı Mah. 17 ada 1 parselde kayıtlı 716,00m²
“Avlulu Bodrumlu 3 Katlı Kargir Bina”nın 1 katının Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun
45 maddesi ile Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki
Yönetmeliğin ilgili maddesine istinaden “…görmekle hükümlü oldukları kamu hizmetinde
kullanılması…”şartı ile ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 maddesi d bendinde belirtilen
“Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve
sorumluluk alanlarına giren konularda; d) Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve
hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis
edebilir…” hükmü gereği ve söz konusu binanın yeni hükümet binası yapılması için tahsis
süreci içinde yıkılması gündeme gelirse 30 gün içinde boşaltılmak şartıyla 1 yıllığına bedelsiz
olarak tahsis edilmesine Meclisimizin 07.01.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar
verildi.
Karar No 11: Koronavirüs salgını sebebiyle Belediyemiz kiracılarından dükkanları
kapananların kiralarının kapalı oldukları süre boyunca alınmamasına ve kapalı oldukları süre
kadar kira sözleşme sürelerinin uzatılmasına, Meclisimizin 07.01.2021 tarihli oturumunda oy
birliği ile karar verildi.
Karar No 12: Belediyemiz çöp toplama faaliyetlerinde kullanılmak üzere Efeler
Belediyesinden Belediyemize tahsis edilen 45 DP 927 plakalı 2011 model Ford Cargo
Kamyonun (Çöp Aracı) kiralama işlemlerinin yapılması maksadıyla Belediye Başkanı
M.Yüsran ERDEN’e yetki verilmesine, Meclisimizin 07.01.2021 tarihli oturumunda oy birliği
ile karar verildi.
Karar No 13: Mülkiyeti Belediyemize ait Karacaören Mah. 112 ada 74 parsel 839,21m² arsa
(ahır yeri), Karacaören Mah. 164 ada 7 parsel 60,25m² arsa, Karacaören Mah. 202 ada 1
parsel 82,61m² arsa vasıflı taşınmazların satışlarının yapılmasına, satış ihalesi işlemleri için
Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizin 07.01.2021 tarihli oturumunda oy
birliği ile karar verildi.
Karar No 14: Mülkiyeti Belediyemize ait Karacaören Mah. 108 ada 5 parsel 959,55m²
zeytinlik, Karacaören Mah. 110 ada 4 parsel 4.982,43m² fıstıklık, Karacaören Mah. 115 ada
33 parsel 1.386,70m² tarla, Karacaören Mah. 117 ada 152 parsel 3.898,72m² ham toprak
vasıflı taşınmazların 15 yıllık kiraya verilmesiyle ilgili olarak söz konusu yerlerin Tarım
Komisyonu, Muhtar ve Azalar ile birlikte yerinde görülmesi ve tapu kayıtlarının incelenmesi
maksadıyla Tarım Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizin 07.01.2021 tarihli
oturumunda oy birliği ile karar verildi.
Karar No 15: Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif yerlerde bulunan çam ağaçlarının
kozalaklarının Orman Bölge Müdürlüğünün budama ve bakım standartlarına uygun olarak
yapılması şartıyla 5 yıllık süre ile satışının yapılmasına, satış ihalesi işlemleri için Belediye
Encümenine yetki verilmesine Meclisimizin 07.01.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile
karar verildi.
Karar No 16: Salgından etkilenen meslek gruplarından 2021 yılında tahahkuk edecek
işgaliye tutarının %50 oranında alınmasıyla ilgili olarak konunun incelenmesi ve sonuca
bağlanması maksadıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizin
07.01.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.
M.Yüsran ERDEN
Belediye Başkanı