Ana sayfa
Twitter
Basında Biz
Nöbetçi Eczaneler
Yukarı çık
E-Belediye
Kent Haritası
Yöresel
Kültür Yaşam

YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07 OCAK 2020 TARİHLİ OCAK AYI TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

Gönderi Görseli

Karar No 1: Belediye Meclisinin 2020 yılında yapacağı aylık toplantıların, her ayın ilk mesai günü, Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına, ayrıca  2020 yılı için meclis tatilinin yapılmamasına Meclisimizin 07.01.2020 tarihinde yapılan oturumda oy birliği ile karar verildi. 

Karar No 2: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği 2020 mali yılı içinde Belediye Meclis, Denetim ve İhtisas Komisyon Üyelerine yapılacak “huzur hakkı” ücretinin belirlenmesi konusunun Meclisimizce görüşülmesi neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesinde, “Meclis Başkan ve Üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.” denildiğinden 2020 Yılında Belediyemiz Meclis Başkan ve üyeleri ile  komisyon toplantılarına katılan ihtisas komisyonu üyelerine brüt 133,53 TL. huzur hakkı ödenmesine Meclisimizin 07.01.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi .

Karar No 3: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Belediye Meclis Üyeleri arasında  yapılan gizli oylamada, Cihan Cavit SAYGILI 11 oy, Muharrem TOSUN 11 oy, Ertuğrul ATEŞ 11 oy almışlardır. Bu oylamaya göre  Cihan Cavit SAYGILI, Muharrem TOSUN ve Ertuğrul ATEŞ’in Denetim Komisyonu üyesi olarak 2020 yılında 1 (bir) yıllığına görev yapmalarına Meclisimizin 07.01.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi .

Karar No 4: Belediyemizde 2020 yılı içerisinde, Fen İşleri Müdürlüğünde işlerin yoğunluğu ve personel yetersizliği nedeni ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince tam zamanlı sözleşmeli Tekniker çalıştırılmasına, 2.385,00 (İkibinüçyüzseksenbeş) TL net ücret ile Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce belirlenen II sayılı cetvelde belirtilen ek ödeme tutarı üzerinden belirlenmesine Meclisimizin 07.01.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi. 

Karar No 5: Direcik Mahallesi 1143 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde “Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesis Alanı” içerisinde kalmakta olan UİP-38444,1 Plan İşlem Numaralı yeraltı kablo güzergahının 1/1000’lik uygulama imar planına işlenmesi ile ilgili imar planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne Meclisimizin 07.01.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.  

Karar No 6: Hükümet Mahallesindeki 24 Sokağın arsa m² birim fiyatının 2019 yılı için 1 m²’sinin 130 TL/m² olmasına ve bundan sonraki yıllarda genel beyan dönemine kadar da yıllık olarak resmi artışlar oranında arttırılmasına, Kıymet Takdir Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne Meclisimizin 07.01.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.  

Karar No 7: Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yeni Mah. 303 ada 9 parsel içindeki 45-Z-12 Nolu dükkanın Yenipazar Efeleri Yaşatma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğine, Kadın Çevre ve İşletme Kooperatifi ile ortak kullanılmak üzere 1 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesine ve tahsisin her yıl yenilenmesine Meclisimizin 07.01.2020 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar verildi. 

Karar No 8: Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çarşı Mah. 17 ada 1 parselde kayıtlı 716,00m² “Avlulu Bodrumlu 3 Katlı Kargir Bina”nın 1. katının Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına,  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun 45. maddesi ile Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddesine istinaden “…görmekle hükümlü oldukları kamu hizmetinde kullanılması…”şartı ile ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi d bendinde belirtilen “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; d) Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir…” hükmü gereği 1 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesine ve tahsisin her yıl yenilenmesine Meclisimizin 07.01.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi. 

Karar No 9: Belediyemiz şantiyesinde bulunan hurda malzeme ve hurda araçların satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine, Meclisimizin 07.01.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.  

Karar No 10: Kurulması planlanan “Deve Güreşi Yapan Belediyeler Birliği”nin kuruluş çalışmalarına Belediyemizi temsilen iştirak edilmesine, kuruluşu müteakiben 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin o ve p bendleri kapsamında Birliğe üyelik işlemlerinin yapılmasına, bu amaçla gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemler için Yenipazar Belediye Başkanına yetki verilmesine, Meclisimizin 07.01.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile  karar verildi.