Ana sayfa
Twitter
Basında Biz
Nöbetçi Eczaneler
Yukarı çık
E-Belediye
Kent Haritası
Yöresel
Kültür Yaşam

YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 05 OCAK 2022 TARİHLİ OCAK AYI TOPLANTISINA AİT ZABIT ÖZETİ

Gönderi Görseli

Karar No 1: Belediye Meclisinin 2022 yılında yapacağı aylık toplantıların, her ayın ilk haftası Çarşamba günü Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına, ayrıca  2022 yılı için Temmuz ayında meclis tatilinin yapılmasına Meclisimizin 05.01.2022 tarihinde yapılan oturumda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 2: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği 2022 mali yılı içinde Belediye Meclis, Denetim ve İhtisas Komisyon Üyelerine yapılacak “huzur hakkı” ücretinin belirlenmesi konusunun Meclisimizce görüşülmesi neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesinde, “Meclis Başkan ve Üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.” denildiğinden 2022 Yılında Belediyemiz Meclis Başkan ve üyeleri ile  komisyon toplantılarına katılan ihtisas komisyonu üyelerine brüt  210,25 TL. huzur hakkı ödenmesine Meclisimizin 05.01.2022 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi .

Karar No 3: Cihan Cavit SAYGILI, Muharrem TOSUN ve Ertuğrul ATEŞ’in Denetim Komisyonu üyesi olarak 2022 yılında 1 (bir) yıllığına görev yapmalarına Meclisimizin 05.01.2022 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 4: Belediyemizde görev yapan Zabıta memurlarına ve Zabıtada görevli gece nöbeti tutan personele 2022 Mali yılında ödenmesi gereken fazla mesai ücretinin İçişleri Bakanlığından gelen fazla çalışma ücreti genelgesine göre ödenmesine Meclisimizin 05.01.2022 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 5: Belediyemizin icra daireleri ve çeşitli mahkemelerde yapılması gereken hukuk işleri ve adli davalarının takibi için 2022 Mali yılı içerisinde  5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve Avukatlık kanununun 35. maddesi gereğince çalışması uygun görülen kısmi zamanlı sözleşmeli Avukata, 2022  yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde “Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti” hanesinde belirtilen 4.255,00TL’nin ödenmesine Meclisimizin 07.01.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi. 

Karar No 6: Belediyemizde 2022 yılı içerisinde, Fen İşleri Müdürlüğünde işlerin yoğunluğu ve personel yetersizliği nedeni ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince çalışması uygun görülen tam zamanlı sözleşmeli Teknikere, 4.253,40 (Dörtbinikiyüzelliüç,kırkkuruş) TL net ücret + Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce belirlenen II sayılı cetvelde belirtilen ek ödeme tutarının ilave edilmesiyle oluşacak aylık ücretin ödenmesine Meclisimizin 05.01.2022 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 7: Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çarşı Mah. 17 ada 1 parselde kayıtlı 716,00m² “Avlulu Bodrumlu 3 Katlı Kargir Bina”nın 1. katının Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına,  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun 45. maddesi ile Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddesine istinaden “…görmekle hükümlü oldukları kamu hizmetinde kullanılması…”şartı ile ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi d bendinde belirtilen “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; d) Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak  üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir…” hükmü gereği ve söz konusu binanın yeni hükümet binası yapılması için tahsis süreci içinde yıkılması gündeme gelirse 30 gün içinde boşaltılmak şartıyla 1 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesine Meclisimizin 05.01.2022 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 8: Mülkiyeti Belediyemize ait Dereköy  Mah. 0 ada 1680 parsel 515,00m² tarla, Dereköy  Mah. 0 ada 1367 parsel 264,00m² arsa, Dereköy  Mah. 0 ada 1366 parsel 492,00m² arsa, Dereköy  Mah. 0 ada 1373 parsel 330,00m² arsa vasıflı taşınmazların satışlarının yapılmasına, satış bedellerini belirlemek üzere Kıymet Takdir Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile, 

Koyunlar Mah. 107 ada 4 parsel 5.633,20m² tarla vasıflı taşınmazın satışı için yapılan oylamada 7 meclis üyesi “KABUL” oyu, Meclis Üyesi İsmail ÜNSAL ve Meclis Üyesi Mustafa KAHYAOĞLU “RED” oyu, Meclis Üyesi Ertuğrul ATEŞ “ÇEKİMSER” oyu kullanmış olup Koyunlar Mah. 107 ada 4 parsel 5.633,20m² tarla vasıflı taşınmazın satışının yapılmasına, satış bedelini belirlemek üzere Kıymet Takdir Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizin 05.01.2022 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar verildi. 

Karar No 9: Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni  Mah. Belediye 1 ve 2 Nolu dükkanın 5 yıllık kiraya verilmesine, kira bedelini belirlemek üzere Kıymet Takdir Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizin 05.01.2022 tarihli oturumunda oy birliği ile  karar verildi. 

M.Yüsran ERDEN

 Belediye Başkanı