Ana sayfa
Twitter
Basında Biz
Nöbetçi Eczaneler
Yukarı çık
E-Belediye
Kent Haritası
Yöresel
Kültür Yaşam

YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 05 EKİM 2022 TOPLANTISINA AİT ZABIT ÖZETİ

Gönderi Görseli

Karar No 49: Belediye Meclisimizin 07.09.2022 tarih ve 43 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen, Belediyemizin 2023 Mali Yılı gelir tarifesinin ve gelir- gider bütçesinin görüşülmesi için 16.09.2022 tarihinde toplanan  Plan ve Bütçe Komisyonunun kararı ile Belediyemizin 2023 Mali Yılı Gelir- Gider Bütçesinin 22.000.000,00 (Yirmi iki milyon)TL olarak kabul edilmesine, 2023 Yılı gelir tarifesinin de içinde yapılan değişiklikler oranında artışlar yapılarak uygulanmasına, Meclisimizin 05.10.2022 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 50: İlçemizde 05.02.2023 tarihinde yapılması planlanan 38. Geleneksel Deve Güreşi etkinliği ve giderlerinin belirlenmesi konusu Belediye Meclisinin 07.09.2022 tarih ve 44 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup konunun görüşülmesi için ilgili komisyon 16.09.2022 tarihinde toplanmıştır.

Ülke ve bölgemiz kültüründe önemli bir yer tutan değerlerimizden olan Geleneksel Deve Güreşlerinin gelecek nesillere aktarılması, yaşatılması, sevdirilmesi ve daha geniş kitlelere yaygınlaştırılması amacıyla; 05 Şubat 2023 tarihinde gerçeklestirilmesi planlanan “38. Geleneksel Deve Güreşi Etkinliği” için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. ve 75. maddeleri kapsamında Yenipazar Deve Güreşleri ve Devecilik Kültürü Derneği Başkanlığı ile işbirliği yapılması ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (c) bendi uyarınca mahallin en büyük mülki İdare Amirinin izninin alınmasından sonra Yenipazar Belediyesi olarak vergi, resim, harç, stopaj vb. kesintiler hariç olmak üzere net 100.000,00(Yüzbin) TL. maddi destek olunması, yapılacak giderlerin Yenipazar Belediyesi Bütçesinin ilgili Harcama Kaleminden karşılanması Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, oybirliği ile uygun görülmüstür.

Komisyon kararının geldiği şekliyle kabul edilmesine ve  5393 Sayılı Belediye Kanunu 75/c “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” c) (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir” maddesi gereği Valilik Oluru alınmak üzere meclis kararının Aydın Valiliğine gönderilmesine, Meclisimizin 05.10.2022 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 51: Mülkiyeti Belediyemize ait atıl durumda, işgal altında  olan, çalılık vb. durumda bulunan ve mülkleştirilerek ekonomiye katkı sağlanması maksadıyla Donduran Mah. 226 ada 3 parsel 262,00m² tarla, Donduran  Mah. 260 ada 2 parsel 163,00m² tarla, Donduran  Mah. 0 ada 2832 parsel 520,00m² tarla, Donduran  Mah. 276 ada 1 parsel 750,00m² tarla, Dereköy Mah. 0 ada 790 parsel 380,00m² tarla, Hamzabali Mah. 0 ada 2792 parsel 294,00m² zeytinlik, Çavdar Mah. 110 ada 13 parsel 253,00m² zeytinlik, Çavdar Mah. 111 ada 15 parsel 464,22m² zeytinlik, Çavdar Mah. 123 ada 3 parsel 556,4m² zeytinlik, Çavdar Mah. 110 ada 92 parsel 320,05m² zeytinlik, Çavdar Mah. 132 ada 1 parsel 549,67m² zeytinlik, Eğridere Mah. 122 ada 16 parsel 197,77m² zeytinlik, Eğridere Mah. 164 ada 3 parsel 436,37m² zeytinlik, Eğridere Mah. 127 ada 2 parsel 865,56m² zeytinlik, Yeni Mah. 321 ada 54 parsel 354,00m² zeytinlik vasıflı taşınmazların satışlarının yapılması için yapılan oylamada 8 meclis üyesi “KABUL” oyu, Meclis Üyesi Malik ERCAN “RED” oyu kullanmış olup belirtilen taşınmazların satışlarının yapılmasına, sözkonusu atıl taşınmazların satışından elde olunacak gelirin ilgili mahallenin ihtiyaçlarında kullanılmasına, satış bedellerini belirlemek üzere Kıymet Takdir Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizin 05.10.2022 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.

M. Yüsran ERDEN

 Belediye Başkanı