Ana sayfa
Twitter
Basında Biz
Nöbetçi Eczaneler
Yukarı çık
E-Belediye
Kent Haritası
Yöresel
Kültür Yaşam

YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 04 MART 2021 TARİHLİ MART AYITOPLANTISINA AİT ZABIT ÖZETİ

Gönderi Görseli

Karar No 25: Yenipazar Belediye Meclisinin 04/02/2021 tarihli toplantısına ait zabıt özetininkabul edilmesine, Meclisimizin 04.03.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 26: 04.02.2021 tarih ve 18 Nolu meclis kararı ile Tarım Komisyonumuza havaleedilen Karacaören Mah. 108 ada 5 parsel 959,55m² zeytinlik, Karacaören Mah. 110 ada 4parsel 4.982,43m² fıstıklık, Karacaören Mah. 115 ada 33 parsel 1.386,70m² tarla, KaracaörenMah. 117 ada 152 parsel 3.898,72m² ham toprak vasıflı taşınmazlar Tarım Komisyonumuzüyeleri, köy muhtarı ve köydeki vatandaşlar ile yerinde incelenmiş olup ilgili yerlerin ilerkiyıllarda Belediye projelerinde değerlendirilmek üzere bekletilmesi kararına varılmıştır. Buyerler içinde sadece Karacaören Mah. 110 ada 4 parselde bulunan 4.982,43m² fıstıklık vasıflıtaşınmazın 15 yıllığına kiraya verilmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür” denmektedir.Mülkiyeti Belediyemize ait Karacaören Mah. Karacaören Mah. 110 ada 4 parsel 4.982,43m²fıstıklığın 15 yıllığına kiraya verilmesine ve kira ihalesi işlemleri için Belediye Encümenineyetki verilmesine, kira bedelinin belirlenmesi için konunun Kıymet Takdir Komisyonunahavale edilmesine, yıllık kira artışının %10 olarak belirlenmesine Meclisimizin 04.03.2021tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 27: 04.02.2021 tarih ve 20 Nolu meclis kararı ile Kıymet Takdir Komisyonumuzahavale edilen Dereköy Mahllesinde bulunan 3 tonluk süt tankının S.S.Alhan-Çulhan KöyleriTarımsal Kalkınma Kooperatifine 10 yıllığına bedelli tahsis edilmesiyle ilgili olarak yıllıkpeşin KDV dahil 3.750,00TL bedelle tahsisinin yapılması kararına varılmıştır.Mülkiyeti Belediyemize ait Dereköy Mahallesinde bulunan 3 tonluk süt tankının yıllık peşinKDV dahil 3.750,00TL bedelle S.S.Alhan-Çulhan Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifine10 yıllığına bedelli tahsis edilmesine, yıllık kira artışının %10 olarak belirlenmesineMeclisimizin 04.03.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 28: 04.02.2021 tarih ve 22 Nolu meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonumuzahavale edilen İlçe Belediyemizin sorumluluğunda olan cadde, sokak, alan ve meydanlardayapılacak olan kazılarla ilgili ruhsatlandırma karşılığı alınacak olan kazı onarım, teminat veyaptırım bedellerinin ekteki Plan ve Bütçe Komisyon kararında belirtilen bedeller üzerindenalınması kararına varılmıştır.24 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik gereği İlçe Belediyemizinsorumluluğunda olan cadde, sokak, alan ve meydanlarda yapılacak olan kazılarla ilgiliruhsatlandırma karşılığı alınacak olan kazı onarım, teminat ve yaptırım bedellerinin ektekitabloda belirtilen (Belediyemizde görülebilir) bedeller üzerinden alınmasına, gelir tarifesininFen İşleri Müdürlüğü bölümüne eklenmesine Meclisimizin 04.03.2021 tarihli oturumunda oybirliği ile karar verildi.

Karar No 29: 04.02.2021 tarih ve 23 Nolu meclis kararı ile İmar ile Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen Büyükşehir Belediyesi Kanununda yapılan düzenleme sonrası”kırsal mahalle” statüsü kazanacak mahallelerin durumuyla ilgili olarak kırsal mahalleyedönüşmek isteyen mahallelerimiz muhtarlarının ve azalarının konu ile ilgili yazılı talepdilekçelerinin alınmasına, dilekçelerin toplanmasına müteakip Belediye Meclisince kırsal mahalle statüsü kazanacak mahalleleri belirlemek üzere karara bağlanması kararınavarılmıştır.5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda 16.10.2020 tarihinde yapılan düzenlemesonrası “kırsal mahalle” statüsü kazanacak mahallelerin durumunun belirlenmesiyle ilgiliolarak kırsal mahalleye dönüşmek isteyen mahallelerimiz muhtarlarının ve azalarının konu ile ilgili yazılı talep dilekçelerinin alınmasına, dilekçelerin toplanmasına müteakip BelediyeMeclisince kırsal mahalle statüsü kazanacak mahalleleri belirlemek üzere karar verilmesineMeclisimizin 04.03.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 30: 6360 Sayılı Kanuna istinaden tüzel kişiliği kaldırılan köylerin demirbaşındakayıtlı bulunan aşağıdaki tabloda bilgileri bulunan tabancalar Aydın Valiliği Devir Teslim vePaylaştırma Komisyonunun kararına istinaden Belediyemize devredilmiş olup, Belediyemiztaşınır mal envanterimize dahil edilmiştir.Jandarma Genel Komutanlığı kayıtlarında aşağıda isimleri yazılı şahıslara ait ruhsatlardamarka ve seri numaraları belirtilen 2 (iki) adet tabancanın bedelsiz olarak Jandarma GenelKomutanlığına devredilmek üzere Aydın İl Jandarma Komutanlığına teslim edilmesine, devirişlemlerini yürütmek üzere Belediyemiz Elektrik Teknikeri Bircan DENKSARAN’ın yetkilikılınmasına Meclisimizin 04.03.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile kabul edildi.

Karar No 31: İlçemiz Çarşı Mahallesinde yeni isim verilen “466 Sokak” için arsa m² birimfiyatının belirlenmesi konusunun Kıymet-Takdir Komisyonuna havale edilmesine, Kıymet-Takdir Komisyonunun ilgili kurumlardan danışma alarak arsa m² birim fiyatını belirlemesine,Meclisimizin 04.03.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 32: Mülkiyeti Belediyemize ait olan Donduran Mahallesi 185 ada 1 parseldekayıtlı 10.552,00m² tarlanın 10 yıllığına kiraya verilmesine, kira ihalesi işlemleri içinBelediye Encümenine yetki verilmesine, kira bedelini belirlemek üzere Kıymet TakdirKomisyonuna havale edilmesine, yıllık kira artışının %10 olarak yapılmasına Meclisimizin04.03.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 33: İlçemize yapılacak olan motor ve doğa sporları alanı yapımı için 33011126254TC.Kimlik Nolu Ömer ÖLÇER’e vermiş olduğu hizmete karşılık aylık net 4.000,00(Dörtbin)TL’den 10 ay boyunca (Mart-Aralık 2021) toplam 40.000,00 (Kırkbin)TLdanışmanlık ücreti ödenmesine Meclisimizin 04.03.2021 tarihli oturumunda oy birliği ilekarar verildi.

Karar No 34: 11380744514 T.C. nolu Gamze KOZBEK Belediyemize vermiş olduğu25.11.2020 tarihli dilekçe ile 28.02.2020 tarihli satış ihalesi ile Belediyemizden satın almışolduğu Çarşı Mh. 62 Ada 3 Parselde kayıtlı 49,00m² arsayı müstakil olarakdeğerlendiremeyeceğini anladığını ve tüm masrafların kendisine ait olmak üzere ödemişolduğu tutar üzerinden geri iade etmek isteğini belirtmiştir. 11380744514 T.C. nolu GamzeKOZBEK’e satışı yapılan Çarşı Mh. 62 Ada 3 Parselde kayıtlı 49,00m² arsanın satış bedeliolan 5.250,00(Beşbinikiyüzelli)TL.nin 11380744514 T.C. nolu Gamze KOZBEK’e geriödenerek Çarşı Mh. 62 Ada 3 Parselde kayıtlı 49,00m² arsanın Belediye Mülkiyetine gerialınarak tescil ettirilmesine Meclisimizin 04.03.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile kararverildi.

M.Yüsran ERDEN
Belediye Başkanı