Ana sayfa
Twitter
Basında Biz
Nöbetçi Eczaneler
Yukarı çık
E-Belediye
Kent Haritası
Yöresel
Kültür Yaşam

YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 03 ARALIK 2020 TARİHLİ ARALIK AYI TOPLANTISINA AİT ZABIT ÖZETİ

Gönderi Görseli

Karar No 50: Yenipazar Belediye Meclisinin 06/11/2020 tarihli toplantısına ait zabıt özetinin
kabul edilmesine, Meclisimizin 03.12.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile kabul edildi.
Karar No 51: Belediye Meclisimizin 06.11.2020 tarih ve 42 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilen, İlçemiz 2021 Yılı Kentsel ve Kırsal Katı Atık Tarifelerini
belirlenmesi için toplanan Plan ve Bütçe Komisyonunun 12.11.2020 tarihli oturumunda oy
çokluğu ile karar verilen 2021 yılı kentsel ve kırsal katı atık ücretlerinin belirlenmesi için
yapılan oylamada Meclis Başkanı
M.Yüsran ERDEN, Meclis Üyesi Süleyman
ALTINKAYA, Meclis Üyesi Cihan Cavit SAYGILI, Meclis Üyesi İlknur ACAR, Meclis
Üyesi Kıvanç İŞBİLEN, Meclis Üyesi Mustafa KAHYAOĞLU, Meclis Üyesi İsmail
ÜNSAL, Meclis Üyesi Mehmet KOÇ, Meclis Üyesi Ertuğrul ATEŞ olmak üzere 9 üye
“KABUL” oyu kullanmış, Meclis Üyesi Muharrem TOSUN “RED” oyu kullanmış olup 2021
yılı kentsel ve kırsal katı atık ücretlerinin aşağıda belirtilen tarifelerden ve karşılığındaki
ücretlerden alınmasına, 2021 yılında Belediyemiz tarafından belirlenen katı atık ücretleri
kapsamında abonelerden “0” tüketim durumunda katı atık ücreti alınmamasına, Meclisimizin
03.12.2020 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.
Gelir Adı :
2021 (KDV Hariç)
2021 (KDV Dahil)
Kentsel Meskenler
6,78 TL
8,00 TL
Kentsel İşyeri, Ticarethane
10,17TL
12,00 TL
Kırsal Meskenler ve Ticarethaneler
4,24TL
5,00TL
Kentsel ve Kırsal Resmi Kurumlar
16,95TL
20,00TL
Kentsel ve Kırsal Fabrikalar
21,19TL
25,00TL
Karar No 52: Söz konusu “514 Sokağın” arsa m² birim fiyatının belirlenmesi için Belediye
Meclisimizin 06.11.2020 tarih ve 43 sayılı kararı ile Kıymet Takdir Komisyonumuz
12.11.2020 tarihinde toplanmıştır.
İlçemiz Çarşı Mahallesi İlyas caddesi ile Deniz sokak arasında kalan Büyükşehir
Belediyesince 514 sokak olarak isimlendirilen sokağın emlak vergisi beyanına esas olamk
üzere arsa m² birim fiyatının, yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda (Teknik
bilirkişi ve Emlak bilirkişilerince) m² birim fiyatının 145,00TL olarak tespit edilmesine
Kıymet Takdir Komisyonumuzun 12.11.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile kabul
edilmiştir.
Yapılan oylama sonucunda Çarşı Mahallesi İlyas caddesi ile Deniz sokak arasında kalan
Büyükşehir Belediyesince 514 sokak olarak isimlendirilen sokağın arsa m² birim fiyatının 145
TL/m² olmasına, Kıymet Takdir Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne Meclisimizin
03.12.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.
Karar No 53: Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çulhan Mah. 102 ada 1 parselde bulunan
1.521,63m² arsanın Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından 2020 yılı proje teklif çağrısı ile
ilan edilen “Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı”
kapsamında yem ve tarımsal ürün deposu inşa etmek amacıyla S.S.Çulhan-Alhan Köyleri
Tarımsal Kalkınma Kooperatifine tahsis edilmesi konusunda belirtilen yerin sınırlarının
belirlenmesi için İmar Komisyonuna havale edilmesine, Meclisimizin 03.12.2020 tarihli
oturumunda oy birliği ile karar verildi.
Karar No 54:
İlçemizin 1 derece deprem kuşağında olması nedeniyle çeşitli
mahallelerimizde bulunan 2000 yılı ve öncesi yapılan yapıların risk tespitlerin yapılmasıyla
ilgili Belediye Meclisimizin 06.11.2020 tarih ve 49 sayılı kararı ile İmar Komisyonumuz
13.11.2020 tarihinde toplanmıştır.
Teknik bilirkişi İnşaat Mühendisi Zihni GREP tarafından yapılan bilgilendirme sonucunda
binalara ait “Risk Tespitlerinin” mal sahiplerinin talebi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşlarca gerçekleştirilebileceği anlaşılmıştır. Belediyemizce
de merkez ve kırsal mahallelerimizde halen içinde ikamet edilmekte olan harap binaların
tespit edilmesi ve bu binaların belli bir program doğrultusunda Kaymakamlık ve Belediyemiz
imkanlarıyla güvenli ve yaşanabilir hale getirilmesi hususu İmar Komisyonumuzun
13.11.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile kabul edilmiştir.
Ayrıca İmar Komisyonu, Belediye Başkanı ile birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, İnşaat
Mühendisleri Odası Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire
Başkanı’nı ziyaret ederek Yenipazar’ı depreme hazırlamak başlıklı bir çalışmanın
başlatılmasını kararlaştırmıştır. Buna göre 1999 Deprem Yönetmeliği öncesi yapılan çok katlı
konutların arşiv projeleri ile fiili gözlem denetimlerinin ve varsa hasarlarının tespitine dair
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bir iş programı hazırlanmıştır. Bu çalışmalarda İnşaat
Mühendisleri Odası ile işbirliği yapılacaktır.
İmar Komisyonunca yapılan değerlendirmenin kabulüne Meclisimizin 03.12.2020 tarihli
oturumunda oy birliği ile karar verildi.
Karar No 55: Mülkiyeti Belediyemize ait olan Karacaören Mah. 188 ada 16 parselde kayıtlı
460,56m² arsanın satışının yapılmasına, satış ihalesi işlemleri için Belediye Encümenine yetki
verilmesine Meclisimizin 03.12.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.
Karar No 56: Yenipazar Kaymakamlığı’nın 02/12/2020 tarih 1367 sayılı yazıları ile İlçemiz
Hükümet Konağı’nın 1979 yılında yapılan eski bir bina olup büyük bir onarım gerektiğinden
bahisle mülkiyeti Yenipazar Belediyesine adına kayıtlı eski belediye binasının mevcut
durumuyla yeni hükümet binası inşası için tahsis edilmesi talep edilmekle; Hükümet
Mahallesi 117 ada 1 parselde kayıtlı bahçeli kargir 3 katlı Hükümet Binası vasıflı taşınmaz
Maliye Hazinesi adına ve Çarşı Mahallesi 17 ada 1 parselde kayıtlı avlulu, bodrumlu 3 katlı
kargir bina ile 17 ada 2 parselde kayıtlı 2 katlı kargir bina vasıflı taşınmaz Yenipazar
Belediyesi adına tescilli iken, bahse konu parsellerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu’nun 44., 45 . ve 47.maddeleri ile Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis
ve Devri Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesi
gereğince trampa yoluyla devir ve tahsisine, söz konusu taşınmazların trampa, tahsis ve devir
işlemlerini yürütmek üzere Yenipazar Belediye Başkanı M.Yüsran ERDEN’e yetki
verilmesine, Meclisimizin 03.12.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.
M.Yüsran ERDEN
Belediye Başkanı