YENİPAZAR BELEDİYESİ 09.05.2022 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

Gönderi Görseli

YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 09 MAYIS 2022 TARİHLİ  MAYIS AYI TOPLANTISINA AİT ZABIT ÖZETİ

Karar No 26: Belediyemizin 2021 Mali Yılı gider bütçesi 13.500.000,00- TL’dir. 13.500.000,00- TL’lik ödeneğe karşılık olarak yıl içinde 9.000.055,90-TL tahakkuk ve harcama yapılmış olup 4.499.944,90-TL ödenek iptal edilmiştir. Belediyemizin 2021 Mali Yılı gelir bütçesi 13.500.000,00-TL’dir. Yıl içinde 9.911.172,67-TL tahakkuk yapılmış ve geçen yıllardan devreden tahakkuk artığı 2.452.206,41-TL ile toplam tahakkuk 12.363.379,08-TL’dir. Toplam tahakkuk olan 12.363.379,08-TL’den yıl içinde 9.890.464,51-TL net gelir elde edilmiş ve 2.458.454,09-TL 2022 Mali yılına tahakkuk artığı devir olunmuştur. Yukarıda açıklandığı üzere Belediyemizin 2021 Mali Yılı Gider ve Gelir idaresi kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 ve 34 maddeleri, Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi uyarınca Belediye Meclisince tetkik edilerek uygun görüldüğünden tasdik edilmesine Meclisimizin 09.05.2022 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 27: Ülke ve bölgemiz kültüründe önemli bir yer tutan değerlerimizden olan Yörük Şenliğinin gelecek nesillere aktarılması, yaşatılması, sevdirilmesi ve daha geniş kitlelere yaygınlaştırılması amacıyla; 29 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan “Yörük Şenliği” için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. ve 75. maddeleri kapsamında Yenipazar ve Karaçakal Yörükleri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığı ile işbirliği yapılması ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (c) bendi uyarınca mahallin en büyük mülki İdare Amirinin izninin alınmasından sonra Yenipazar Belediyesi olarak vergi, resim, harç, stopaj vb. kesintiler hariç olmak üzere net 20.000,00 (Yirmibin) TL. maddi destek olunmasına, yapılacak maddi desteğin Yenipazar Belediyesi Bütçesinin ilgili Harcama Kaleminden karşılanmak üzere Yenipazar ve Karaçakal Yörükleri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği hesabına yatırılmasına,  5393 Sayılı Belediye Kanunu 75/c “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” c) (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir” maddesi gereği Valilik Oluru alınmak üzere meclis kararının Aydın Valiliğine gönderilmesine, Meclisimizin 09.05.2022 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 28: 05.04.2022 tarih ve 24 sayılı meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konu 15.04.2022 tarihinde komisyonun toplanmasıyla görüşülmüştür. Yapılan görüşmeler neticesinde mevcut piyasa koşullarının zorluğu, döviz kurundaki dalgalanmalar nedeni ile maliyetlerdeki artışlar, Tefe-Tüfe oranlarının aylar ve yıllar itibari ile yüksek ve değişkenlik göstermesi sebebi ve esnaflarımızın ekonomik koşullarda desteklenmesi amacı ile kiraya verilen taşınmazların yıllık kira artış oranının komisyon üyeleri İlknur KARADUMAN ve İsmail ÜNSAL’ın %10 olarak uygulanmaya devam edilmesi yönünde, Muharrem TOSUN’un ise %15 olarak uygulanması yönünde görüş bildirmiştir. Yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile yıllık kira artışlarının %10 olarak artış yapılarak uygulanmaya devam edilmesi Plan ve Bütçe Komisyonunca uygun görülmüştür. Yapılan oylama sonucunda Meclis Üyesi Muharrem TOSUN ve Meclis Üyesi Ertuğrul ATEŞ %10 kira artış oranını düşük bulduklarından “RET” oyu, diğer meclis üyeleri “KABUL” oyu kullanmış olup kiraya verilen taşınmazların yıllık kira artışının Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesine ve yıllık kira artışlarının %10 olarak artış yapılarak uygulanmaya devam edilmesine Meclisimizin 09.05.2022 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No 29: 05.04.2022 tarih ve 25 sayılı meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konu 06.04.2022 tarihinde komisyonun toplanmasıyla görüşülmüştür. İlçemiz Hükümet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Hasanağa Kahvesi ismiyle anılan alan uygulama imar planımızda “Park” alanı olarak tahsis edilmiştir. Aynı alanın düzenlenmesinin “Rekreasyon Alanı” olarak plan tadilatı yapılması için ilgili kurumlardan uygun görüşleri alınmış olup, söz konusu alanın “Rekreasyon Alanı” olarak imar planı tadilatı yapılması hususu İmar Komisyonunca oy birliğiyle kabul edilmiştir. İmar Komisyonu Kararının geldiği şekliyle kabul edilmesine ve İlçemiz Hükümet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Hasanağa Kahvesi ismiyle anılan alanın “Rekreasyon Alanı” olarak imar planı tadilatı yapılmasına Meclisimizin 09.05.2022 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 30: Yapılan oylama sonucu Meclsi Üyesi Cihan Cavit SAYGILI, Meclis Üyesi İlknur KARADUMAN, Meclis Üyesi Ertuğrul ATEŞ “RET” oyu, Meclis Üyesi Mustafa KAHYAOĞLU “ÇEKİMSER” oyu, diğer meclis üyeleri “KABUL” oyu kullanmış olup Mülkiyeti Belediyemize ait Karacaören Mah. Katrancıdeğirme mevki 104 ada 8 parselde kayıtlı 13.310,77m² tarla vasıflı taşınmazın satışının yapılmasına, satış bedelini belirlemek üzere Kıymet Takdir Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizin 09.05.2022 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar verildi. 

Karar No 31: Aydın Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 25.03.2021 tarih ve 926259 sayılı yazısı gereği 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 3.maddesi gereği oluşacak Kadastro ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere Karacaören Mahallesine ait  sağlık vb. nedenlerle değiştirilen ve ekte belirtilen bilirkişi kimliğini gösteren listenin kabul edilmesine ve listenin Aydın Valiliği Kadastro Müdürlüğüne gönderilmesine Meclisimizin 09.05.2022 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 32: Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz parkının Belediyemiz norm kadrosunda bulunan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde işletilmesine Meclisimizin 09.05.2022 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

M.Yüsran ERDEN

Belediye Başkanı