YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 08 NİSAN 2021 TARİHLİ NİSAN AYI TOPLANTISINA AİT ZABIT ÖZETİ

Gönderi Görseli

Karar No 35: Yenipazar Belediye Meclisinin 04/03/2021 tarihli toplantısına ait zabıt özetinin
kabul edilmesine, Meclisimizin 08.04.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 36: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19 Maddesi gereğince Meclis Üyeleri
arasında yapılan gizli oylamada 1 sırada Cihan Cavit SAYGILI 6 oy, Mehmet KOÇ 5 oy,
Süleyman ALTINKAYA 1 oy, 2 sırada Süleyman ALTINKAYA 6 oy, İsmail ÜNSAL 5 oy,
Cihan Cavit SAYGILI 1 oy almışlardır. Oylama sonucuna göre Cihan Cavit SAYGILI’nın 1
Meclis Başkan vekilliğine, Süleyman ALTINKAYA’nın 2 Meclis Başkan Vekilliğine 3
yıllığına seçilmesine Meclisimizin 08.04.2021 tarihli oturumunda oy çokluğuyla karar
verildi.

Karar No 37: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19 Maddesi gereğince Meclis Üyeleri
arasında yapılan gizli oylamada meclis katibi asil üyelik için Muharrem TOSUN 9 oy, İlknur
KARADUMAN 9 oy, Kıvanç İŞBİLEN 1 oy, Mehmet KOÇ 1 oy, Ertuğrul ATEŞ 1 oy,
meclis katibi yedek üyelik için Süleyman ALTINKAYA 9 oy, Kıvanç İŞBİLEN 8 oy, Malik
ERCAN 1 oy, Mustafa KAHYAOĞLU 1 oy, İsmail ÜNSAL 1 oy almışlardır.
Buna göre Muharrem TOSUN ve İlknur KARADUMAN’ın Meclis Katibi asil üyeliğine,
Süleyman ALTINKAYA ve Kıvanç İŞBİLEN’in de yedek üye olarak 3 yıllığına seçilmelerine
Meclisimizin 08.04.2021 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No 38: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33 Maddesinin (b fıkrası) gereğince, Meclis
Üyeleri arasından yapılan gizli oylama ile oy sayımı sonucu Muharrem TOSUN 7 oy, İlknur
KARADUMAN 7 oy, İsmail ÜNSAL 5 oy, Ertuğrul ATEŞ 5 oy almışlardır. Muharrem
TOSUN ve İlknur KARADUMAN’ın Nisan 2022 ayında yapılacak seçimlere kadar Encümen
Üyesi seçilmelerine Meclisimizin 08.04.2021 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No 39: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24 Maddesi gereğince Meclis Üyeleri
arasından yapılan açık oylamada, Muharrem TOSUN 11 “KABUL” 1 “RED”(Meclis Üyesi
Mustafa KAHYAOĞLU kullanmıştır) oyu, İlknur KARADUMAN 12 oy, Ertuğrul ATEŞ 12
oy almışlardır. Buna göre Muharrem TOSUN, İlknur KARADUMAN ve Ertuğrul ATEŞ’in Nisan 2022
ayında yapılacak seçimlere kadar İmar Komisyonu Üyesi olarak görev yapmalarına
Meclisimizin 08.04.2021 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.

Karar No 40: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24 Maddesi gereğince Meclis Üyeleri arasından yapılan açık oylamada, Kıvanç İŞBİLEN 12 oy, Süleyman ALTINKAYA 12 oy, İsmail ÜNSAL 12 oy almışlardır. Buna göre Kıvanç İŞBİLEN, Süleyman ALTINKAYA ve İsmail ÜNSAL’ın Nisan 2022 ayında yapılacak seçimlere kadar Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak görev yapmalarına Meclisimizin 08.04.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 41: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24 Maddesi gereğince yapılan açık oylamasonucu, Süleyman ALTINKAYA 12 oy, Kıvanç İŞBİLEN 12 oy, Mehmet KOÇ 12 oyalmışlardır.Bu oylamaya göre Süleyman ALTINKAYA, Kıvanç İŞBİLEN ve Mehmet KOÇ’un Nisan2022 ayında yapılacak seçimlere kadar Kıymet Takdir Komisyonu üyesi olarak görevyapmalarına Meclisimizin 08.04.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 42: Yapılan açık oylama sonucu, Muharrem TOSUN 11 “KABUL” 1 “RED”(Meclis Üyesi Mustafa KAHYAOĞLU kullanmıştır) oyu, Süleyman ALTINKAYA 12 oy,Mustafa KAHYAOĞLU 11 “KABUL” 1 “RED” (Meclis Üyesi Muharrem TOSUNkullanmıştır) oyu almışlardır.Bu oylamaya göre Muharrem TOSUN, Süleyman ALTINKAYA ve Mustafa KAHYAOĞLU’nun Nisan 2022 ayında yapılacak seçimlere kadar Turizm TanıtımKomisyonu üyesi olarak görev yapmalarına Meclisimizin 08.04.2021 tarihli oturumunda oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No 43: Yapılan açık oylama sonucu, Kıvanç İŞBİLEN 12 oy, SüleymanALTINKAYA 12 oy, Erkan ÖZTÜRK 12 oy almışlardır.Bu oylamaya göre Kıvanç İŞBİLEN, Süleyman ALTINKAYA ve Erkan ÖZTÜRK’ün Nisan 2022 ayında yapılacak seçimlere kadar Tarım Komisyonu üyesi olarak görev yapmalarına Meclisimizin 08.04.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 44: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56 Maddesi gereğince Belediye BaşkanıM.Yüsran ERDEN’in 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasındaki faaliyet raporugörüşülmek üzere Meclis Başkanı oturumu Meclis 1 Başkan Vekili Cihan CavitSAYGILI’ya devretti. Meclis 1 Başkan Vekili 2020 yılı faaliyet raporunu okutarak, yapılanlar hakkında söz isteyen yada görüş belirtmek isteyen üye olup olmadığını sordu. Akabindeyapılan oylamada toplantıya katılan üyelerin tümü “KABUL” oyu kullanmış olup, Belediye Başkanı M.Yüsran ERDEN’in 2020 yılı faaliyet raporu 08.04.2021 tarihli olağan Meclistoplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

Karar No 45: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda 16.10.2020 tarihinde yapılandüzenleme sonrası “kırsal mahalle” statüsü önerilen ilçemizdeki Dereköy, Çulhan, Koyunlar,Alhan, Hamzabali, Alioğullar, Çavdar, Eğridere, Paşaköy, Karacaören, Karaçakal, Donduran,Direcik, Hacıköseler olmak üzere 14 mahallenin “kırsal mahalle”olarak kabul edilmesine vemeclis kararının görüşülmek üzere Aydın Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesineMeclisimizin 08.04.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 46: Söz konusu “466 Sokağın” arsa m² birim fiyatının belirlenmesi için BelediyeMeclisimizin 04.03.2021 tarih ve 31 sayılı kararı ile Kıymet Takdir Komisyonumuz10.03.2021 tarihinde toplanmıştır.İlçemiz Çarşı Mahallesinde Cevher ve Çiğdem Sokaklarını birbirine bağlayan yeni sokağa 466 no’lu sokak ismi tahsis edilmiştir.Büyükşehir Belediyesince 466 sokak olarakisimlendirilen sokağın emlak vergisi beyanına esas olmak üzere arsa m² birim fiyatının,yapılan incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda (Teknik bilirkişi ve Emlakbilirkişilerince) m² birim fiyatının 190,00TL olarak tespit edilmesine Kıymet TakdirKomisyonumuzun 10.03.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile kabul edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda Çarşı Mahallesinde Cevher ve Çiğdem Sokaklarını birbirinebağlayan ve Büyükşehir Belediyesince 466 sokak olarak isimlendirilen sokağın arsa m² birimfiyatının 190,00 TL/m² olmasına, Kıymet Takdir Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüneMeclisimizin 08.04.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 47: Aydın Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 25.03.2021 tarih ve 926259 sayılıyazısı gereği 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 3.maddesi gereği oluşacak Kadastroekipleriyle birlikte görev yapmak üzere ilçemizde bulunan 18 mahalle için belirlenmiş olanekte belirtilen 6 adet bilirkişi kimliklerini gösteren listelerin kabul edilmesine ve listelerinAydın Valiliği Kadastro Müdürlüğüne gönderilmesine Meclisimizin 08.04.2021 tarihlioturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 48: Mülkiyeti Belediyemize ait Karacaören Mah. 112 ada 60 parsel 510,79 m² arsa(ahır yeri), Karacaören Mah. 112 ada 61 parsel 500,43 m² arsa(ahır yeri), Alhan Mah. 105 ada1 parsel 402,79 m² arsa, Alhan Mah. 105 ada 2 parsel 686,98 m² arsa vasıflı taşınmazlarınsatışlarının yapılmasına, satış ihalesi işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine,satış bedelini belirlemek üzere Kıymet Takdir Komisyonuna havale edilmesine Meclisimizin08.04.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 49: 28.02.2020 tarih ve 56 sayılı Encümen kararı ile satış ihalesi yapılan ve32692034346 T.C. Nolu Saim ULUTAŞ tarafından satın alınan, 12.03.2021 tarih ve 20 sayılıencümen kararı ile rayiç değerinin altında satıldığı farkedilerek satış ihalesi iptal edilen YeniMah. 312 Ada 51 Parselde kayıtlı 120,00 m² arsa vasıflı taşınmazın tapusunun BelediyeMülkiyetine geri alınarak tescil ettirilmesi için yapılan oylamada 11 meclis üyesi “KABUL”oyu, meclis üyesi Ertuğrul ATEŞ “RED” oyu kullanmış olup 28.02.2020 tarih ve 56 sayılıEncümen kararı ile satış ihalesi yapılan ve 12.03.2021 tarih ve 20 sayılı encümen kararı ilesatış ihalesi iptal edilen Yeni Mah. 312 Ada 51 Parselde kayıtlı 120,00 m² arsa vasıflıtaşınmazın tapusunun Belediye Mülkiyetine geri alınarak tescil ettirilmesine, tapunun Belediye Mülkiyetine tescilinin yapılmasına müteakip 32692034346 T.C. Nolu SaimULUTAŞ’a ilgili arsa için ödediği ücretlerin geri iade edilmesine, konuyla ilgili kişiye yazılıbilgi verilmesine Meclisimizin 08.04.2021 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.

M.Yüsran ERDEN
Belediye Başkanı