YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 07 EKİM 2021 TARİHLİ EKİM AYI TOPLANTISINA AİT ZABIT ÖZETİ

Gönderi Görseli

Karar No 72: Belediye Meclisimizin 09.09.2021 tarih ve 66 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilen, Belediyemizin 2022 Mali Yılı gelir tarifesinin ve gelir- gider bütçesinin görüşülmesi için 21.09.2021 tarihinde toplanan  Plan ve Bütçe Komisyonunun kararı ile Belediyemizin 2022 Mali Yılı Gelir- Gider Bütçesinin 20.000.000,00 (Yirmimilyon)TL olarak kabul edilmesine, 2022 Yılı gelir tarifesinin de içinde yapılan değişiklikler oranında artışlar yapılarak uygulanmasına, Meclisimizin 07.10.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 73: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Belediyenin görev ve sorumlulukları’ başlıklı  14’ncü maddesinin (a) bendi “İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı, coğrafî ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır” hükmü ile Kanun’un 15’nci maddesinin  (p) bendi “Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek, durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek, kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek” hükmü gereği İlçemiz Doğu Mahallesi Atatürk Caddesinden İlçe Devlet Hastanesi yönüne dönen Kelebek Sokağın kuzeyden güneye doğru giden 100 m’lik kısmı ile Lavanta Sokağın Kelebek Sokak ile İlçe Devlet Hastanesi girişine kadar olan yaklaşık 100 m’lik bölümünde ve Yörük Ali Efe Müzesi ile Yenipazar Meslek Yüksekokulu arasında kalan Yörük Ali Efe Caddesi ile Atatürk Caddesi üzerinde çift taraflı park yasağı kararı alınmasına, Meclisimizin 07.10.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 74: Karaçakal Mahallesi Muhtarının vefat etmesi nedeniyle Aydın Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 25.03.2021 tarih ve 926259 sayılı yazısı gereği 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 3.maddesi gereği oluşacak Kadastro ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere ilçemizde bulunan Karaçakal Mahallesi için belirlenmiş olan ekte belirtilen 6 adet bilirkişi kimliklerini gösteren listenin kabul edilmesine ve listenin Aydın Valiliği Kadastro Müdürlüğüne gönderilmesine Meclisimizin 07.10.2021 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

M.Yüsran ERDEN

 Belediye Başkanı