YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 04 OCAK 2023 TARİHLİ  OCAK AYI TOPLANTISINA AİT ZABIT ÖZETİ

Gönderi Görseli

Karar No 1: Belediye Meclisinin 2023 yılında yapacağı aylık toplantıların, her ayın ilk haftası Çarşamba günü Meclis Toplantı Salonunda yapılmasına, ayrıca  2023 yılı için Temmuz ayında meclis tatilinin yapılmasına Meclisimizin 04.01.2023 tarihinde yapılan oturumda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 2: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32. maddesi gereği 2023 mali yılı içinde Belediye Meclis, Denetim ve İhtisas Komisyon Üyelerine yapılacak “huzur hakkı” ücretinin belirlenmesi konusunun Meclisimizce görüşülmesi neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesinde, “Meclis Başkan ve Üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.” denildiğinden 2023 Yılında Belediyemiz Meclis Başkan ve üyeleri ile  komisyon toplantılarına katılan ihtisas komisyonu üyelerine resmi gazetede yayımlanacak tutar üzerinden huzur hakkı ödenmesine Meclisimizin 04.01.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi .

Karar No 3: Kıvanç İŞBİLEN, Süleyman ALTINKAYA ve Ertuğrul ATEŞ’in Denetim Komisyonu üyesi olarak 2023 yılında 1 (bir) yıllığına görev yapmalarına Meclisimizin 04.01.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 4: Belediyemizde görev yapan Zabıta memurlarına ve Zabıtada görevli gece nöbeti tutan personele 2023 Mali yılında ödenmesi gereken fazla mesai ücretinin İçişleri Bakanlığından gelen fazla çalışma ücreti genelgesine göre ödenmesine Meclisimizin 04.01.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 5: Belediyemizin icra daireleri ve çeşitli mahkemelerde yapılması gereken hukuk işleri ve adli davalarının takibi için 2023 Mali yılı içerisinde  5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve Avukatlık kanununun 35. maddesi gereğince çalışması uygun görülen kısmi zamanlı sözleşmeli Avukata, 2023  yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde “Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti” hanesinde belirtilen 8.300,00TL’nin ödenmesine Meclisimizin 04.01.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi. 

Karar No 6: Belediyemizde 2023 yılı içerisinde, Fen İşleri Müdürlüğünde işlerin yoğunluğu ve personel yetersizliği nedeni ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince çalışması uygun görülen tam zamanlı sözleşmeli Teknikere, 9.000,00 (Dokuzbin) TL net ücret + Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce belirlenen II sayılı cetvelde belirtilen ek ödeme tutarının ilave edilmesiyle oluşacak aylık ücretin ödenmesine Meclisimizin 04.01.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 7: Belediyemizde 2023 yılı içerisinde, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde işlerin yoğunluğu ve personel yetersizliği nedeni ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince çalışması uygun görülen tam zamanlı sözleşmeli Mimara, 9.000,00 (Dokuzbin) TL net ücret + Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce belirlenen II sayılı cetvelde belirtilen ek ödeme tutarının ilave edilmesiyle oluşacak aylık ücretin ödenmesine Meclisimizin 04.01.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 8: Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çarşı Mah. 17 ada 1 parselde kayıtlı 716,00m² “Avlulu Bodrumlu 3 Katlı Kargir Bina”nın 1. katının Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına,  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun 45. maddesi ile Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddesine istinaden “…görmekle hükümlü oldukları kamu hizmetinde kullanılması…”şartı ile ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi d bendinde belirtilen “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; d) Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak  üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir…” hükmü gereği ve söz konusu binanın yeni hükümet binası yapılması için tahsis süreci içinde yıkılması gündeme gelirse 30 gün içinde boşaltılmak şartıyla 1 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesine Meclisimizin 04.01.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 9: Güncelleme çalışmalarında Donduran Mah. 3035 parselden geçen ve fiili zeminde mevcut yola ilişkin olarak Güncelleme Genelgesinin 30. maddesinin 2. fıkrası “Tapulama veya Kadastrodan sonra açılan veya oluşan ve tapu sicilinde terk işlemi yapılmamış ancak kamu eline geçmiş yol, dere, ark vb. yerler sınırlandırma ve tespitler sırasında zeminde fiili kullanıcı maliklerinin yazılı muvafakatları sağlandığı takdirde muvafakatname düzenlenir ve kamuya terki yapılır ve yeni oluşan duruma göre ada ve parseller oluşturulur” hükmündedir. İlgili yönetmeliğe istinaden zeminde fiilen mevcut olan, kadastrodan sonra açılan ve ekli krokide kesik kesik çizgilerle gösterilen 3035 numaralı parselden 2772.38m² yolun bedelsiz olarak kamuya terkine muvafakat edilmesine Meclisimizin 04.01.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 10: Mülkiyeti Belediyemize ait Karacaören Mah. 222 ada 6 parsel 500,01 m² ahır yerinin satışının yapılmasına, ilgili taşınmazın satış bedelini belirlemek üzere Kıymet Takdir Komisyonuna havale edilmesine, Meclisimizin 04.01.2023 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

M.Yüsran ERDEN

 Belediye Başkanı