YENİPAZAR BELEDİYE MECLİSİNİN 02 MART 2022 TARİHLİ MART AYI TOPLANTISINA AİT ZABIT ÖZETİ

Gönderi Görseli

Karar No 14: Belediye Meclisimizin 02.02.2022 tarih ve 13 sayılı kararı ile kiraya verilen taşınmazların yıllık kira artışının yeniden belirlenmesiyle ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyon kararının Nisan 2022 meclis toplantısında tekrar görüşülmesine, Meclisimizin 02.03.2022 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 15: Ülke ve bölgemiz kültüründe önemli bir yer tutan değerlerimizden olan Geleneksel Rahvan At Yarışlarının gelecek nesillere aktarılması, yaşatılması, sevdirilmesi ve daha geniş kitlelere yaygınlaştırılması amacıyla; 19 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan “Geleneksel Rahvan At Yarışı Etkinliği” için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. ve 75. maddeleri kapsamında Yenipazar Rahvan At Yarışçıları ve Yetiştiricileri Spor Kulübü Derneği Başkanlığı ile işbirliği yapılması ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (c) bendi uyarınca mahallin en büyük mülki İdare Amirinin izninin alınmasından sonra Yenipazar Belediyesi olarak vergi, resim, harç, stopaj vb. kesintiler hariç olmak üzere net 30.000,00 (Otuzbin) TL. maddi destek olunmasına, yapılacak maddi desteğin Yenipazar Belediyesi Bütçesinin ilgili Harcama Kaleminden karşılanmak üzere Yenipazar Rahvan At Yarışçıları ve Yetiştiricileri Spor Kulübü Derneği hesabına yatırılmasına,  5393 Sayılı Belediye Kanunu 75/c “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” c) (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir” maddesi gereği Valilik Oluru alınmak üzere meclis kararının Aydın Valiliğine gönderilmesine, Meclisimizin 02.03.2022 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Karar No 16: Mülkiyeti Belediyemize ait Dereköy Mahallesinde 0 ada 1680 parsel 515,00m² tarla, 0 ada 1367 parsel 264,00m² arsa, 0 ada 1366 parsel 492,00m² arsa, 0 ada 1373 parsel 330,00m² arsa vasıflı taşınmazları  kullanan şahıslardan 01.02.2017-28.02.2022 tarihleri arasında geriye dönük 5 yıllık ecrimisil alınmasına, ecrimisil bedellerini belirlemek üzere Kıymet Takdir Komisyonuna havale edilmesine, belirlenen bedellerin tahakkuk ve tahsil  edilmesine Meclisimizin 02.03.2022 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

M.Yüsran ERDEN

 Belediye Başkanı