ŞUBAT 2018 MECLİS KARARLARI

1.Meclis Başkanı Gündemin 1. maddesini okudu. Muhteviyatı Karacaören Mah. 112 ada 21,22,24,25 ve 47 parsellerde uygulanacak olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planıyla ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi hakkında olduğu görüldü. Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

Belediye Meclisimizin 03.01.2018 tarih ve 8 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Karacaören Mah. 112 ada 21,22,24,25 ve 47 parsellerde uygulanacak olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında toplanan İmar Komisyonunun 10.01.2018 tarihli oturumunda alınan karar okunmuş olup İlçemiz Karacaören Mahallesi yerleşik alanı içinde konut yapılaşmaları ile birlikte dağınık olarak faaliyet gösteren hayvan barınakları hem gündelik yaşam için çevresel etkiler yönüyle koku ve atık oluşturmakta, bu da hem insan sağlığını hem de barınaktaki hayvanların hijyenini olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamda Karacaören mahallesi muhtarının dilekçesi ve vatandaşlarının sözlü talepleri üzerine mülkiyeti Yenipazar Belediyesine ait 112 ada 21,22,24,25 ve 47 parsellerde Yenipazar Belediye Başkanlığı tarafından köy içinde dağınık olarak bulunan büyükbaş hayvancılık barınaklarının yarattığı olumsuz çevre sorunlarını önlemek ve hayvancılık faaliyetlerinin daha sıhhi şartlarda yürütülebilmesini sağlamak üzere, köy içinde hayvancılık faaliyeti gösteren çiftçiler için ihtiyaca uygun olarak hayvancılık tesisi alanı yapılması amaçlanarak hazırlanan plan tadilatı dosyası ile ilgili Komisyonumuzca yapılan görüşmeler sonucunda Karacaören Mahallesinde bulunan, kadastral pafta numarası M20-d-04-a-1-c olan,  Y= 602200-602400 X=4179000-4179300 koordinatları arasında kalan, 112 ada 21,22,24,25,47 parselleri kapsayan yerleşim alanı üzerinde kırsal yerleşme alanlarında yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik olarak  hazırlanan UIP-30565 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dosyasının kabul edilmesine ve 10.01.2018 tarihli İmar Komisyon Kararı ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmasına Meclisimizin 08.02.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.   

2.Meclis Başkanı gündemin 2.maddesini okudu. İçeriğinin Mülkiyeti Belediyemize ait Direcik Mah. 0 ada 1587 parselde kayıtlı 4.298,00m²'lik boş arsanın 20 yıllığına Arif DUMAN tarafından verilen 18.01.2018 tarihli kiralama isteği ile ilgili dilekçesinin görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

Mülkiyeti Belediyemize ait Direcik Mah. 0 ada 1587 parselde kayıtlı 4.298,00m²'lik boş arsanın kişinin kabul etmesi halinde 20 yıl yerine 5 yıllık kira ihalesine çıkılmak üzere Encümene yetki verilmesine, Meclisimizin 08.02.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.  

3.Meclis Başkanı gündemin 3.maddesini okudu. İçeriğinin evi yanan Belediye personelimiz Mustafa GİRGİN'in babası Ali GİRGİN'in kira bedelinin Belediyemiz tarafından karşılanmaya devam edilmesi hakkında olduğu görüldü.Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

Evi yanan Belediye personelimiz Mustafa GİRGİN'in babası Ali GİRGİN'in Ocak 2018'den başlamak ve Haziran 2018 dahil olmak üzere aylık 400.00 (Dörtyüz)TL. olan kira bedelinin 6 ay süresince Belediyemiz tarafından ödenmesine, Meclisimizin 08.02.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

4.26/01/2018 tarih ve 69 sayılı Başkanlık makamından havale edilen gerekçe raporu incelenmiş olup, konunun meclisimizde yapılan müzakeresi neticesinde;
696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek 20 nci maddesinde yer alan “İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir.” hükmü ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28 inci maddesinde yer verilen “(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü madde ile tanınan işçi statüsüne geçirilme hakkından yararlanılabilmesi için; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılması gerekmektedir. (2) Bu bölümde geçen idare veya idarenin şirketi ibaresinden, birinci fıkrada belirtilen idare veya şirketler anlaşılır.” hükmü doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için kurulacak olan 10.000,00 TL  (OnbinTürkLirası) sermayeli (Yenipazar Belediyesi) YENİ-BEL Personel Limited Şirketine belediyemizin  %100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına meclisimizin 08/02/2018 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verilmiştir. 

5.Meclis Başkanı gündemin 5.maddesini okudu. İçeriğinin Direcik Mah. 0 ada 1143 parseldeki 15.100,00m² tarlanın satışı hakkındaki kıymet takdir komisyon kararının okunup karara bağlanması hakkında olduğu görüldü.Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

Direcik Mah. 0 ada 1143 parseldeki 15.100,00m² tarlaya güneş enerjisi kurulmasıyla ilgili yetkili firmadan bilgi alınması maksadıyla konunun bir sonraki meclis toplantısında tekrar görüşülmesine Meclisimizin 08.02.2018 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.  

6.Meclis Başkanı Gündemin 6. maddesini okudu. Muhteviyatı İlçemizde yapılması planlanan Halk Bankası inşaatı için İller Bankasından 2.000.000 (İkimilyon)TL. teminat mektubu karşılığında Ziraat Bankasından 2.000.000 (İkimilyon)TL. kredi çekilmesinin görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.    Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.
İlçemizde yapılması planlanan Halk Bankası inşaatı için İller Bankasından 2.000.000 (İkimilyon)TL. teminat mektubu karşılığında Ziraat Bankasından 2.000.000 (İkimilyon)TL. kredi çekilmesi için yapılan oylamada Meclis Başkanı Zafer SAVCI, Meclis Üyesi Mehmet APAYDIN, Meclis Üyesi Halil AKÇAY ve Meclis Üyesi Gülşen TEKEOĞLU olmak üzere 4 üye "KABUL", Meclis Üyesi Huriye OKAN, Meclis Üyesi Malik ERCAN, Meclis Üyesi Ünal SARIOĞLU, Meclis Üyesi Osman BOLATOĞLU, Meclis Üyesi Behzat TOSUN, Meclis Üyesi Nejdet ÖZER, Meclis Üyesi Hasan GEMİCİOĞLU olmak üzere 7 üye "RET" oyu kullanmış olup İller Bankasından 2.000.000 (İkimilyon)TL. teminat mektubu karşılığında Ziraat Bankasından 2.000.000 (İkimilyon)TL. kredi çekilmesinin reddedilmesine, Meclisimizin 08.02.2018 tarihli oturumunda oy çokluğuyla karar verildi.