MAYIS 2019 MECLİS KARARLARI

1-Meclis Başkanı gündemin 1. maddesini okudu. İçeriği 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereğince, Belediyemizin 2018 yılı kesin hesabının görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı: 

Belediyemizin 2018 Mali Yılı gider bütçesi 12.100.000,00- TL’dir. 12.100.000,00- TL’lik ödeneğe karşılık olarak yıl içinde 9.859.043,28-TL tahakkuk ve harcama yapılmış olup 2.240.956,72-TL ödenek iptal edilmiştir.

Belediyemizin 2018 Mali Yılı gelir bütçesi 12.100.000,00-TL’dir. Yıl içinde 10.253.164,26-TL tahakkuk yapılmış ve geçen yıllardan devreden tahakkuk artığı 1.886.707,24-TL ile toplam tahakkuk 12.139.871,50-TL’dir. Toplam tahakkuk olan 12.139.871,50-TL’den yıl içinde 9.882.757,17-TL net gelir elde edilmiş ve 2.247.413,53-TL 2019 Mali yılına tahakkuk artığı devir olunmuştur. 

Yukarıda açıklandığı üzere Belediyemizin 2018 Mali Yılı Gider ve Gelir idaresi kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 ve 34 maddeleri, Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi uyarınca Belediye Meclisince tetkik edilerek uygun görüldüğünden tasdik edilmesine Meclisimizin 06.05.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

2-Meclis Başkanı gündemin 2.maddesini okudu. İçeriği  4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanununun 4. Maddesi gereğince Çiftçi Malları Koruma Meclisi için 5 asil 5 yedek  üye seçimi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

Yenipazar Ziraat Odası Meclisinin katılımıyla 4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanununun 4. Maddesi gereğince Çiftçi Malları Koruma Meclisi için 5 asil 5 yedek  üye seçimi gizli oy kullanımıyla  yapılmıştır. Yapılan oylama sonucunda Yılmaz ALGÜR 24 oy, Mehmet SARIBAŞ 22 oy, Osman TULUM 14 oy, Oğuz USLU 13 oy ve Ahmet AYDIN 11 oy alarak asil üyeliğe, Önder ERBEKÇİ 15 oy, Muammer CANDAN 14 oy, Ali SELEN 14 oy, Cengiz YÜZÜAK 14 oy ve  Erkan ÖZTÜRK 11 oy alarak yedek üyeliğe seçilmelerine Meclisimizin 06.05.2019 tarihli oturumunda  oy birliği ile karar  verildi.   

3-Meclis Başkanı gündemin 3. Maddesini okudu. İçeriği 4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanununun 4. Maddesi gereğince Murakabe heyeti için 5 asil ve 5 yedek üye seçimi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanununun 4. Maddesi gereğince Murakabe heyeti için 5 asil ve 5 yedek üye seçim sonucunda, Kıvanç İŞBİLEN, Süleyman ALTINKAYA, Mustafa KAHYAOĞLU, Hayrullah DORU ve Bilal KÖSE'nin asil üyeliğe, İsmail ÜNSAL, Mehmet KOÇ, Ertuğrul ATEŞ, İsmet AKSOY ve Ahmet ÇİLENGİR'in yedek üyeliğe seçilmelerine Meclisimizin 06.05.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi. 

4-Meclis Başkanı gündemin 4. maddesini okudu. İçeriği mevcut binalarda, yapı kullanım izin belgesi  bulunan yapılara ilave edilecek olan tesisat projelerinden alınacak ücretin belirlenmesi ve gelir tarifesine eklenmesiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Kararının görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı:

Belediye Meclisimizin 12.04.2019 tarih ve 12 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, mevcut binalarda, yapı kullanım izin belgesi  bulunan yapılara ilave edilecek olan tesisat projelerinden alınacak ücretin belirlenmesi ve gelir tarifesine eklenmesiyle ilgili toplanan Plan ve Bütçe Komisyonunun 18.04.2019 tarihli oturumunda alınan karar okunmuş ve Plan ve Bütçe Komisyonu mevcut binalarda, yapı kullanım izin belgesi  bulunan yapılara ilave edilecek olan tesisat projelerinden her bağımsız bölüm başına 300,00TL alınmasına, 2019 yılı gelir tarifesine eklenmesine Meclisimizin 06.05.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.  

5-Meclis Başkanı gündemin 5. maddesini okudu. İçeriği ilçemizde yapılması planlanan Halk Bankası inşaatı için çekilen kredinin durumunun görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı:

İlçemizde yapılması planlanan Halk Bankası (Kültür Merkezi) inşaatı yapım işi iptal olmuş olup bu iş için çekilmiş olan kredinin kapatılmasına, geri kalan tutarın Belediyemiz ihtiyaçları ve borçların ödenmesi için kullanılmasına Meclisimizin 06.05.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.  

6-Meclis Başkanı gündemin 6. maddesini okudu. İçeriği yoldan ihdas (satış) işlemlerinde Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı:

Yoldan ihdas (satış) işlemlerinde Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizin 06.05.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.  

7-Meclis Başkanı Gündemin 7. Maddesini okudu. İçeriği 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince, Belediyemizin Belediye Başkan Yardımcısının aylık ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi hakkında olduğu görüldü.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

Belediye Meclisimizin 01.09.2014 tarih ve 63 Sayılı kararı ile onaylanan Belediyemizin norm kadrolarında oluşturulan Belediye Başkan Yardımcısı kadrosunda çalışacak olan personele, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin 7. Fıkrası Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dâhil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır.” denilmektedir. Yasa gereğince Belediye Başkan Yardımcısına, Belediye Başkanına verilen ödeneğinin  2/3 oranına denk gelen  aylık bürüt  ücret ödenmesi için yapılan oylamada Meclis Başkanı Mehmet Yüsran ERDEN, Meclis Üyesi Malik ERCAN, Cihan Cavit SAYGILI, İlknur ACAR, Muharrem TOSUN, Kıvanç İŞBİLEN, Süleyman ALTINKAYA, Ahmet ÇİLENGİR ve Mehmet KOÇ olmak üzere 9 üye "KABUL", Meclis Üyesi İsmail ÜNSAL, Mustafa KAHYAOĞLU ve Ertuğrul ATEŞ olmak üzere 3 üye "RET" oyu kullanmış olup Belediye Başkan Yardımcısına, Belediye Başkanına verilen ödeneğinin  2/3 oranına denk gelen  aylık bürüt ücret ödenmesine Meclisimizin 06.05.2019 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.

8-Meclis Üyesi Malik ERCAN, Memurlar ve Sözleşmeli Personele Sosyal Denge Sözleşmesi imzalaması için Belediye Başkanına yetki verilmesiyle ilgili

Meclise yazılı önerge sunmuştur. Meclisimiz yazılı önergenin gündeme alınmasını oy birliğiyle kabul etti. Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32.Maddesi uyarınca; Belediyemiz bünyesinde istihdam edilen memur ve

sözleşmeli personele, mevzuat hükümlerince belirlenen tavan tutarı geçmemek üzere sosyal denge tazminatının ödenebilmesi için yetkili sendika ile

Toplu Sözleşme imzalamak üzere Belediye Başkanı Mehmet Yüsran ERDEN'e yetki verilmesine ve Sosyal Denge Tazminatının ödenmesine Meclisimizin

06.05.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi. 

9-Meclis Üyesi Cihan Cavit SAYGILI, İlçemizde bulunan Turgut ÖZAL Parkının isminin ATATÜRK Parkı ve Yeni Mah. 303 ada 8 parselde kayıtlı  parkın isminin Yörük Ali EFE Parkı olarak değiştirilmesiyle ilgili Meclise sözlü önerge sunmuştur.

 Meclisimiz sözlü önergenin gündeme alınmasını oy birliğiyle kabul etti.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

İlçemizde bulunan Turgut ÖZAL Parkının isminin ATATÜRK Parkı ve Yeni Mah. 303 ada 8 parselde kayıtlı  parkın isminin Yörük Ali EFE Parkı olarak değiştirilmesine Meclisimizin 06.05.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi. 

10-Meclis Üyesi Cihan Cavit SAYGILI, Belediye girişindeki Belediye yazısının önüne T.C. ibaresi yazılmasıyla ilgili Meclise sözlü önerge sunmuştur.

 Meclisimiz sözlü önergenin gündeme alınmasını oy birliğiyle kabul etti.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

Belediye girişindeki Belediye yazısının önüne T.C. ibaresi yazılmasına Meclisimizin 06.05.2019 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi. 

11-Meclis Üyesi Ahmet ÇİLENGİR, Aşağı Kahveler bölgesinde yapılan sosyal tesislerin adının Yenipazar Belediyesi Zafer SAVCI sosyal tesisleri olarak değiştirilmesiyle ilgili Meclise sözlü önerge sunmuştur.

 Meclisimiz sözlü önergenin gündeme alınmasını oy birliğiyle kabul etti.

Gereği için Meclisimiz aşağıdaki şekilde karar aldı.

Aşağı Kahveler bölgesinde yapılan sosyal tesislerin adının Yenipazar Belediyesi Zafer SAVCI sosyal tesisleri olarak değiştirilmesiyle ilgili yapılan oylamada Meclis Başkanı Mehmet Yüsran ERDEN, Meclis Üyesi Kıvanç İŞBİLEN, Süleyman ALTINKAYA, Ahmet ÇİLENGİR, Mehmet KOÇ, Ertuğrul ATEŞ olmak üzere 6 üye "KABUL", Meclis Üyesi Cihan Cavit SAYGILI, Malik ERCAN, İlknur ACAR, Muharrem TOSUN, İsmail ÜNSAL ve Mustafa KAHYAOĞLU olmak üzere 6 üye "RET" oyu kullanmış olup Meclis Başkanının kullandığı "KABUL" oyu yönünde Aşağı Kahveler bölgesinde yapılan sosyal tesislerin adının Yenipazar Belediyesi Zafer SAVCI sosyal tesisleri olarak değiştirilmesine Meclisimizin 06.05.2019 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.